Πρόγραμμα​Ο παιδικός σταθμός Ντενεκεδούπολη εφαρμόζει το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) για το Νηπιαγωγείο, που σκοπό έχει να ενεργοποιήσει το παιδί στην επεξεργασία των πληροφοριών και στην οικοδόμηση της τέχνης.​ Στο πρόγραμμα δίνεται έμφαση στη διαδικασία μάθησης (στο «πώς» θα μάθει το παιδί) και όχι στο περιεχόμενο (στο «τι» ή στο αποτέλεσμα).

Πολύ σημαντικός είναι ο τρόπος σκέψης του παιδιού. Αυτός διαμορφώνεται με σύγχρονες διδακτικές μεθόδους και προσεγγίσεις (διαθεματική προσέγγιση, μέθοδος project, μέθοδος επίλυσης προβλημάτων, ομαδοσυνεργατική μάθηση, διερευνητική προσέγγιση).
Παιδιά και νηπιαγωγοί είναι συνδημιουργοί στη διαδικασία μάθησης και όχι εκτελεστές κάποιας προειλημμένης απόφασης. Η ύλη καθορίζεται από τα ενδιαφέροντα και τις αναζητήσεις της σχολικής ομάδας. Οι παιδαγωγοί διευκολύνουν τη μάθηση μέσα από το παιχνίδι, με σχεδιασμό ενός κατάλληλου αναπτυξιακού περιβάλλοντος.

Η οργάνωση δραστηριοτήτων γύρω από ένα θέμα, μέσα από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, προσφέρει τη δυνατότητα στα παιδιά να αντιληφθούν τη σφαιρική διάσταση της γνώσης, να συνδέουν διαφορετικές εμπειρίες μεταξύ τους και να ασκηθούν στην παρατήρηση, τη διερεύνηση και την αναπαράσταση φαινομένων του περιβάλλοντος, να εισαχθούν δηλαδή σε έναν τρόπο δουλειάς που μοιάζει με εκείνον της επιστημονικής έρευνας. Έτσι μπορούν να προσεγγιστούν γνώσεις που συνδέονται με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Οι διδακτικές πρακτικές και τα μέσα που μπορούν να αξιοποιηθούν εξαρτώνται κάθε φορά από το θέμα και μπορεί να είναι:
 • η διατύπωση ερωτημάτων
  και η διερεύνησή τους
 • η αναζήτηση πληροφοριών
  ​σε διάφορες πηγές
 • η διήγηση εμπειριών
 • η παραγωγή κειμένων
 • η ανάγνωση σχετικών κειμένων
 • οι εικαστικές αναπαραστάσεις
 • η δραματοποίηση και το κουκλοθέατρο
 • η χρήση της τεχνολογίας κ.ά.
Το θέμα που επιλέγεται βρίσκεται στο κέντρο ενός σχήματος, εξακτινώνεται  και αλληλοεπιδρά με τα Προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων των Μαθηματικών, της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Δημιουργίας και Έκφρασης. Η Γλώσσα και η Επικοινωνία αλλά και η Τεχνολογία διατρέχουν κάθε θέμα. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται ευνοούν την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, τη χρήση τεχνολογίας, τον προφορικό λόγο και συμβάλλουν στην προώθηση της ενιαιοποίησης των επιμέρους διδακτικών αντικειμένων. Οι δραστηριότητες ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, καλύπτουν όμως την παραγωγή γνώσης σε όλες της τις φάσεις, δηλαδή:
 • Στη συλλογή πρώτων πληροφοριακών δεδομένων
 • Στην επεξεργασία τους
 • Στην κωδικοποίηση της γνώσης που προκύπτει από τη διαδικασία της επεξεργασίας
 • Στη διαχείριση της παραγόμενης γνώσης και
 • Στην αξιολόγησή της
Τα παιδιά βιώνουν την επιτυχία μέσα από τη συλλογική προσπάθεια. Αντιλαμβάνονται τους τρόπους με τους οποίους τα μέλη μιας κοινότητας αλληλεξαρτώνται και προσεγγίζουν τη διαφορετικότητα ως στοιχείο της κοινωνίας. Η συνεργατική αυτή διαδικασία δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να παίρνουν πρωτοβουλίες, τονώνοντας το αυτοσυναίσθημά τους.

Εγκεκριμένα Επιχειρησιακά Προγράμματα
​του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020
image-139334-espa-logo.jpg?1424184544259